Handelingsgericht werken

Vanuit onze visie zijn we bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit doen we op een gestructureerde en cyclische manier. Om te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen, werken we volgens het model van Handelingsgericht werken (HGW). De kern van de zorgroute wordt gevormd door de cyclus van Handelingsgericht werken met groepsplannen (zie schema HGW).

Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes:

  • De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
  • Het gaat om afstemming en wisselwerking
  • De leerkracht doet ertoe
  • Positieve aspecten zijn van groot belang
  • We werken constructief samen
  • Ons handelen is doelgericht
  • De werkwijze is systematisch, in stappen, transparant

Door dit kader wordt op drie niveaus het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen: op groepsniveau aan alle leerlingen en op school- en bovenschoolniveau aan individuele leerlingen.

Onderwijsbehoeften

Door Handelingsgericht werken willen we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Als we Handelingsgericht werken denken we in termen van onderwijsbehoeften. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan dat wat de leerling nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen maken. Kindkenmerken worden vertaald naar pedagogisch en didactische onderwijsbehoeften.

Cyclisch proces

De cyclus van HGW bestaat uit: waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren en vervolgens weer waarnemen. De leerkracht signaleert leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vervolgens benoemt de leerkracht de specifieke onderwijsbehoefte tijdens de groepsbespreking/ondersteuningsoverleg met de IB-er. Leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften worden geclusterd.

Er wordt vervolgens een groepsplan opgesteld en in de periode erna uitgevoerd. Tijdens een groepsbespreking of het ondersteuningsoverleg wordt het groepsplan geƫvalueerd (methode gebonden toetsen en/of Citotoetsen). Ook worden er diepteanalyses gemaakt. Uitkomsten daarvan worden vertaald naar onderwijsbehoeften in het groepsplan. De cyclus begint nu weer opnieuw met het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Indien nodig kan een deskundige van Het Kompas aanschuiven bij een groepsbespreking/ondersteuningsoverleg voor een leerlingbespreking.

Reacties zijn gesloten.