Visie en missie

Visie

Wij zien alle kinderen op onze school als parels in Gods hand. God houdt van al zijn kinderen. Hij geeft zijn liefde in ons door, aan ons zelf, aan de ander:

Wij hebben onszelf lief.

Wij hebben elkaar lief.

Met dit als uitgangspunt kunnen wij de kinderen op onze school liefhebben zoals God ons lief heeft. Vanuit dit Bijbels gegeven mogen wij vol vertrouwen ons werk doen.

Missie

Wij geloven in God die de Schepper is van hemel en aarde, onze Vader, die ook ons gemaakt heeft, als Zijn geliefde kinderen. Wij geloven in God de Zoon die ons verlost heeft en voor onze zonden heeft betaald, waardoor wij in vrijheid mogen leven in Zijn Koninkrijk. Wij geloven in God de Heilige Geest die in ons wonen wil en ons in beweging zet, ons voedt en sterk maakt, zodat we in ons leven kunnen laten zien hoe groot en goed God voor ons is. In het verlengde daarvan zien wij onze school als een leer- en leefgemeenschap waarin we elkaar mogen laten zien hoe je in het hier & nu Jezus kunt volgen, hoe je in alle dagelijkse dingen gericht bent op Gods Rijk en meebouwt aan Zijn Koninkrijk. Vanuit de bijbel weten we zeker dat God door het offer van Jezus ons als zijn eigen kinderen ziet. Elk kind wat in Hem gelooft, mag zeker weten dat het een bijzonder en geliefd kind van God is. Op de PJ willen we kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wie hun Vader is en wat ze mogen en kunnen betekenen voor de mensen om zich heen. De PJ wil als school een stapje verder gaan dan een school zijn in de enge zin van een onderwijsinstituut zijn; we willen een leer- en leefgemeenschap zijn waarin we kinderen de ruimte bieden om zich in de breedte van het leven te ontwikkelen. We streven ernaar om als leerkrachten, kinderen en ouders samen een pedagogisch klimaat neer te zetten waarin kinderen op school de sfeer van thuis herkennen en thuis de sfeer van school herkennen. Als school mogen we ons focussen op alle terreinen van het leren zoals dat omschreven is in de kerndoelen van het primair onderwijs.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Ouders brengen hun kostbaarste ‘bezit’ – hun kind – naar onze school. Wij zijn ons als school zeer bewust van het vertrouwen wat ouders daarmee uitspreken in de manier waarop wij deze kinderen willen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Onze grootste uitdaging is dan ook om in dat vertrouwen samen met ouders deze parels van kinderen te polijsten, zodat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sprankelende kinderen van God. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid die kinderen kunnen nemen voor hun eigen leerproces extra stimulerend werkt voor het ontwikkelen van hun talenten. Door met kinderen in gesprek te zijn en samen doelen te bepalen en die te evalueren, voelen kinderen zich (weer) eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Vanuit een intrinsieke motivatie worden ze gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Onze begeleiding richt zich dus op het vergroten van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces.

Onze visie op leren

Omdat we geloven dat alle kinderen door God zó geschapen zijn dat zij van nature geneigd zijn én mogelijkheden hebben gekregen om te leren, gaan we uit van de positieve kenmerken cq krachtbronnen van een leerling. Onze manier van werken kenmerkt zich dus door een grote aandacht voor de leerling als eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en de leerkracht in zijn/haar rol als begeleider. Goede leerkrachten maken de leerling medeverantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Het is de leerling zelf die, doordat hij/zij zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces, geneigd en gemotiveerd is om het beste uit zichzelf te halen. De leerling leert. De leerkracht begeleidt. Goede leerkrachten zorgen op die manier samen met hun leerlingen voor goede onderwijsresultaten. In ons aanbod richten we ons in de eerste plaats op de basisvaardigheden zoals die ons aangereikt worden in de kerndoelen voor het basisonderwijs. We besteden dus veel aandacht aan rekenen, taal, spelling en lezen. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn om succes te ervaren in het samen leren en samen werken. Een actueel en passend onderwijsaanbod, een goede leerkracht en een gemotiveerde leerling vormen samen een uitdagende leeromgeving.

Ontwikkelen van talenten

Kinderen hebben verschillende talenten. Lang niet altijd zijn die talenten goed zichtbaar (te maken) in een schoolsituatie. Toch willen we kinderen stimuleren om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zich te profileren. Dat betekent dat we naast de basale aandacht die we aan de hoofdvakken besteden, ook tijd en ruimte bieden om je als kind te ontwikkelen op creatief vlak of aan de slag te gaan met ondernemende talenten. Ook door in de school een sfeer neer te zetten waarin creativiteit & ondernemerschap gewaardeerd wordt, willen we kinderen uitdagen om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen.

Reacties zijn gesloten.