Klachtenregeling

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon fungeert als wegwijzer voor kinderen en ouders als er sprake is van klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie, intimidatie. Deze persoon fungeert als eerste opvang voor diegene die haar/zijn hulp inschakelt en treedt als tussenpersoon op richting de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder). Zij kan contact opnemen met ouders en ingeschakeld worden voor nazorg. Ook verzorgt de interne vertrouwenspersoon voorlichting aan het team over signalering en preventieactiviteiten. De regeling ter voorkoming van ongewenste intimiteiten en het pestprotocol vindt u onder documenten.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld door de interne vertrouwenspersoon van school maar ook rechtstreeks door ouders benaderd worden. Hij/zij begeleidt en biedt ondersteuning aan het kind of de ouders, bij het indienen van een klacht, het doen van aangifte, bemiddelt tussen partijen en adviseert het bevoegd gezag. U kunt haar zien als objectieve deskundige van buiten de school. In het adresboekje vindt u de bereikbaarheidsgegevens. 

Voor de klachtenregeling van CorDeo Scholengroep verwijzen we u graag naar die website

Reacties zijn gesloten.